Resmi Gazete’de bugün (6 Nisan 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 158)

– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 159)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

– 2022 Yılı İçin Türkiye’ye Yönelik Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Avrupa Komisyonu Arasında Teati Edilen Ekli 26/2/2024 ve 6/3/2024 Tarihli Mektupların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8310)

– Türkiye Cumhuriyeti Adına 28 Aralık 2023 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA III Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin IPARD III Yardımı 2021-2027 Finansman Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8311)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Tacikistan’ın Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Seyahatlerinde Uygulanan Vize Muafiyetinin Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8312)

– Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8313)

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8314)

– Sahipsiz Hayvanların Kontrol Altına Alınması, Barındırılması, Gözetilmesi ve Bakımlarının Sağlanması Amacıyla “Rize İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği”nin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8315)

– 154 kV Keban-Malatya (Varyant) Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Güzergâh Değişikliği Yapılması Gerektiğinden; 220 Numaralı Direk Yerinin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8316)

– Giresun İli, Dereli İlçesi, Tamdere Mahallesinde Bulunan Kesimde Araziye Girilerek Bakımevi Yapım Çalışmalarının Tamamlanabilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8317)

– Adana İli, Yüreğir İlçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesinde İlan Edilen Rezerv Yapı Alanında Yer Alan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın, Genel Asayiş ve Güvenlik Yönünden Sakıncalı Yapıların Tasfiye Edilerek Ulaşım ve Altyapısıyla Birlikte Fen ve Sanat Kurallarına Uygun, Sağlıklı ve Güvenli Yaşam Alanlarının Oluşturulması Amacıyla Yüreğir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8318)

– Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8319)

– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1718 (2006) Sayılı ve Müteakip Kararları ile 2231 (2015) Sayılı Kararının Uygulanması Hakkındaki 24/2/2021 Tarihli ve 3578 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki EK-I Sayılı Listede Yer Alan Bir Kuruluşa Ait Bilgilerin Güncellenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8321)

YÖNETMELİKLER

– İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 8320)

– Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– İçme – Kullanma Suyu Havzası Koruma Planı Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/9)

– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/4)

– Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği Kapsamında Tekil İmalatçı Kodlarının Tahsisi, Kullanımı ve Tesciline Dair Tebliğ

– Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/7)

– Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/8)

– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/9)

– Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/10)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
6/4/2024 tarihli ve 32512 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Atama Kararları yayımlanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x